Adatkezelési tájékoztató

www.valtozokorklub.hu domain alatt elérhető weboldalt (továbbiakban: Weboldal) a tulajdonos, Répássyné Hrutka Irén (továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően üzemelteti. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette az 1992. évi LXIII. Törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. Törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. 

A feliratkozáskor megadott adatokat Adatkezelő az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára át nem adja.

 

1.
ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Hozzáférési jog: a Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint a GDPR rendelet 15. cikke szerinti információkhoz, ideértve az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit vagy azok kategóriáit, automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a panasztételi joggal, valamint a jelen 7. pont szerinti adatkezelési jogokkal kapcsolatos információkat. A személyes adatokról a Felhasználó jogosult másolatot kérni.

Helyesbítés kéréséhez való jog: ha a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adata nem felel meg a valóságnak, a Felhasználó kérésére az Adatkezelő a személyes adatot soron kívül helyesbíti, valamint a Felhasználó a hiányos adatai kiegészítését is kérheti.

Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére az Adatkezelő törli a személyes adatait a nyilvántartásából, amennyiben az adatok kezelésére nem áll fenn más jogalap.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza a Felhasználó személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike teljesül:

 • A Felhasználó vitatja a személyes adatai pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatai törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • A Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a Felhasználó személyes adatait, a tárolás kivételével, csak a Felhasználó hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

2.
A KEZELT ADATOK KÖRE, CÉLJA, IDŐTARTAMA

A Weboldalon kezelt adatok megadása önkéntes. Az Adatkezelő az alábbi, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatokat kezeli az itt megjelölt célból és időtartamig. Az Adatkezelő az adatkezelés során kizárólag az adatkezelés céljához kötötten, az adatkezeléshez szükséges mértékben és ideig, a cél elérésére alkalmas módon jár el.

Weboldalon kezelt adatok: név, e-mail cím.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Bithuszárok Bt. – Listamester levelezési rendszer, hírlevélküldés

Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Internetes elérhetőség: https://listamester.hu/kapcsolat.php

Adatkezelési tájékoztató: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tájékoztató anyagot, hírlevelet, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek. 

Adatkezelés célja: ingyenes tanulmányok, e–mail tanfolyami anyagok, ismeretterjesztő levelek, hírlevél és eDM tartalmú levelek, valamint az Adatkezelő által szervezett eseményekről, kurzusokról, egyéb szolgáltatásokról való tájékoztatás. 

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (pl. leiratkozás). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.2. Cookie–k

Cookie: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges szövegfájlok, amelyeket a felkeresett webhely küld el a böngészőbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatással kapcsolatos információkat, hogy ezzel gördülékenyebbé tegye a következő látogatást, és megkönnyítse a webhely használatát.

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis szövegfájlokat, azaz cookie-kat helyez el az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, amellyel hozzáfér a Weboldalhoz. Ezek az adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni. A cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben a Weboldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

2.3.

Google Analytics

A Weboldal látogatottságának mérése, nyomon követése, elemzések, statisztikák készítése céljából a Weboldal a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert használja. A Google Analytics által elhelyezett cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó miként használja a Weboldalt. Ezek az információk a Weboldal látogatottságának, látogatók általi használatának mérésére, nyomon követésére és ezzel kapcsolatos jelentések, elemzések készítésére szolgálnak. A Google adatvédelmi irányelvei a következő linken érhetők el: https://www.google.hu/policies/technologies/cookies/

2.4. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest/Youtube/ stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram/Twitter/Pinterest/Youtube/ stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,  népszerűsítése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

3.
ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A feliratkozó hozzájárulását az adott szolgáltatás igénybevételével, használatával (pl.: a Weboldal megnyitása, a letölthető tanulmányok, e–mail tanfolyam igénylése, hírlevélre való feliratkozás, stb.) önként adja meg.

A Weboldalon kezdeményezett feliratkozás egyúttal a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelentik. Vagyis, felhasználó előzetes hozzájárulását adja a Weboldal adatbázisába való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek reklámot is tartalmazhatnak. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a levél alján található leiratkozási linkre kattintással. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás joga indokolás és korlátozás nélkül, ingyenesen gyakorolható.

 

4. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján a felhasználó jogosult arra, hogy

 • kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérje a személyes adatainak törlését,
 • kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérje az adathordozhatóságot,
 • tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

5.
MÁS HONLAPOKRÓL BEÁGYAZOTT TARTALMAK

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik a látogatót. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a Felhasználó meglátogatta volna a beágyazott tartalom forrásául szolgáló honlapot. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az azokon szereplő tartalmakért Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.

 

6. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az itt található szöveges, képi, videó, vagy hanganyag tartalma szintén szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalon megjelenő képek forrásai képmegosztó oldalak (all–free, free design file, kaboompics, pexels, pixabay, stocksnap, freepik) ingyenesen, licence meghatározás nélkül felhasználható képanyagaiból és saját készítésű fotókból, grafikákból származnak. 

Az oldalról tartalmat, képet, videót vagy szöveget/szöveg részletet másolni, vagy más oldalon, fórumon felhasználni csak és kizárólag a szerző, Répássyné Hrutka Irén írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben szerző, a hatályos jogszabályok – az 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezi, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 100.000 HUF/nap

6.1. Nyilatkozat: 

A valtozokorklub.hu weboldalon található cikkeket orvosi végzettséggel nem rendelkező, a témát önképzés és személyes tapasztalatok útján megismerő személy készíti ismeretterjesztő és tájékoztató céllal. Az itt megjelent tartalmak nem minősülnek orvosi szakvéleménynek, és nem helyettesítik a szakemberrel történő konzultációt. Az oldalon található információk önmagukban nem alkalmasak arra, hogy az olvasók saját diagnózist állítsanak fel, vagy az itt talált információkat bármilyen módon önmaguk gyógyítására használják. 

A szerző nem vállalnak felelősséget az oldalon található információk helyességéért és az azok felhasználásából adódó semmilyen közvetlen vagy közvetett egészségügyi vagy egyéb károkért.

Bármilyen egészséggel kapcsolatos döntés meghozatala előtt javasolt a háziorvossal, nőgyógyásszal, endokrinológussal, vagy más szakorvossal való konzultáció.

 

7.
KAPCSOLATI ADATOK

Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli.

Elérhetősége: valtozokorklub@gmail.com

Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 35. 2/1.

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11. www.megacp.com

 

8.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint az adatkezelő tevékenységi helye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

 

9.
AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Répássyné Hrutka Irén jogosult az adatkezelési elvek megváltoztatására, ez esetben az új Adatkezelési elveket a Weboldalon közzé teszi. A Weboldal használatával a látogató elfogadja az Adatkezelési elveket. Amennyiben ezekkel nem ért egyet, kérem, ne használja az oldalt.

Hatályos: 2018. március 21–től.

 

Facebook